TỔ CHỨC BỘ MÁY

07/02/2015 13:13

 

Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Việt- Nhật (VITECH., JSC)

 

Thong ke