Trung tâm Hàn và Cơ khí

09/11/2023 11:00

Xưởng hàn và cơ khí phục vụ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho Người lao động trước và sau khi thi tuyển 

Thong ke